ក្រុមហ៊ុនសន្ដិសុខឯកជន ស្មើនឹងប្រមាណ៧០ភាគរយ នៃកម្លាំងនគរបាលជាតិ ,ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខមួយចំនួនប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់ – CEN