ចោរមួយក្រុម បានចូលប្លន់ក្នុងហាង WRING CAFE នៅជ្រោយចង្វា – CEN