ក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរ​កម្ពុជា​ប្រកាស​បើក​រៀបចំ​ពិធីជប់លៀង​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម​អាពាហ៍ពិពាហ៍ ២០១៧ – ២០១៨ – CEN