អង្គការសមធម៌កម្ពុជា ដំណើរការវិញ ក្រោយពីជំនួបរវាងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប – CEN