ម្ចាស់ផ្ទះដែលសង្ស័យសម្លាប់ស្រ្តីបំរើភីលីពីន និងក្លាសេបង្កកអស់ជាងមួយឆ្នាំក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែត ត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបាននៅលីបង់ – CEN