ឌូបៃ ៖ ស្រុកអ្នកមាន ហេតុនេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងកើតឡើង “វិលជុំ” តែរឿងលុយ – CEN