ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានយានដ្ឋានកែច្នៃរថយន្តគ្មានច្បាប់ប្រមាណ៨០០កន្លែង ហើយចំនួន២៥ ត្រូវបានបិទ – CEN