ព្រះសង្ឃ មួយអង្គ បែកថ្នាំដោះស្បង់ចីវរ រត់់ពេញរង្វង់មូលចោមចៅ – CEN