ពេទ្យថា “ការប៉ងស្លាប់ជាជំងឺ” គ្រាដែលចៅក្រមថា “បើប៉ងស្លាប់ នឹងចាប់ដាក់គុក” ចុះប្រិយមិត្តវិញ?! – CEN