​នុះធ្ងន់កហើយ! ស្រី​ស្អាត​ដែល​រងរបួស​ថ្ងៃ​មុននេះ ប្រឈម​ជាប់ពន្ធនាគា​រ ក្នុងករណី​ប្រឌិត​រឿង​ថា «​ខ្លួន​ត្រូវ​វាយ​ប្លន់​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ដោយ​អ្នករត់​តាកស៊ី​» – CEN