ត្រូវម្ចាស់ក្រោយបំបរបង់ សុនក១ក្បាលសុខចិត្តឈរមិនថាក្តៅ ឬភ្លៀង ប្រាថ្នាចង់ជួបម្ចាស់ដើមវិញ (Video inside) – CEN