ឆ្នាំ២០១៨នេះ អង្គការយូនីសេហ្វ នឹងបន្តការគាំទ្រ លើកាងារសេវាសង្គមក្នុងខេត្តសៀមរាប ប៉ុន្តែខុសពីឆ្នាំ២០១៧ – CEN