ឡើងតខ្សែភ្លើង ក្នុងវត្តខុសបច្ចេកទេស ឆក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបុរសម្នាក់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែង – CEN