មហាសេដ្ឋី​ចិន​បាន​ចំណាយ​ប្រាក់ ៩ ពាន់​លាន​ដុល្លារ ទៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន Mercedes-Benz – CEN