ពិភពធម្មជាតិ ៖ ខ្លាំងឈ្នះខ្សោយ ធំឈ្នះតូច តែនៅទន់ឈ្នះ… រឹងទៀត (Video inside) – CEN