អង្គបោះឆ្នោតជាសមាជិកសរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងព្រឹទ្ធសភាដូចគ្រោងទុក – CEN