ជំរុញ​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​ពាក់ព័ន្ធ​យកចិត្ត​ដាក់​ខ្ពស់​លើ​កិច្ចការពារ​សុវត្ថិភាព រួម​និង​ការងារ​ជួយសង្គ្រោះ ក្នុង​ព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក​ – CEN