អង្គបោះឆ្នោតជាសមាជិករដ្ឋសភា និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ នៅខេត្តតាកែវ បាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងព្រឹទ្ធសភា – CEN