ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នាខេត្តព្រះសីហនុ មានដំណើរការរលូន – CEN