កូរ៉េខាងជើង និយាយថា ពួកគេត្រៀមចរចាជាមួយអាមេរិក – CEN