នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ សន្យានឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាអំពីការត្រៀមបម្រុងការបោះឆ្នោតសកល – CEN