ចិនផ្តើមសំណើរបោះបង់ការកំហិតពីរអណត្តិធ្វើឲ្យលោក ស៊ី ជិនពៀន អាចបន្តរក្សាតំណែងក្រោយឆ្នាំ ២០២៣ – CEN