នាយឧត្តមសេនីយ៍ ម៉ៅ ច័ន្ទតារា ៖ ពលរដ្ឋខ្លះមានបញ្ហារឿងបាត់អត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ ក៏អាចបោះឆ្នោតបានដែរ – CEN