ទាល់​គ្មាន​ជម្រើស​! នាងក្រមុំ​ម្នាក់​ប្រកាស​លក់ខ្លួន​នៅលើ​បណ្តាញ​សង្គម ដើម្បី​បាន​ប្រាក់​មក​ធ្វើ​រឿង​ដ៏​កំសត់​មួយ​នេះ ទីបំផុត… – CEN