រឿង “​ផ្ទះ​ចិញ្ចឹម​ខ្មោច​” គ្រាន់​តែ​ចេញ Trailer ក៏​ដឹង​ថា​ល្អមើល​ដែរ ! (Video inside) – CEN