ប្រពៃណីស៊ីសាច់ឆ្កែ ក្នុងខែឧសភា (មានរូប ២០សន្លឹក 2 Video inside) – CEN