បុគ្គលិកសួនសត្វប៊ិះក្លាយជាចំណីខ្លា ប្រសិនពុំបានភ្ញៀវទេសចរនាំគ្នា ខ្លះស្រែក ខ្លះគប់របស់របរចូលបង្វែងដាន ម្លេះសម… – CEN