ទឹកភ្នែកដែលហូរស្រក់មកឯកឯង ព្រោះដល់ពេលបែកគ្នាហើយ! – CEN