ឡានក្រុងក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈ​ បុកជាមួយ​ឡាន​ដឹក​ត្រី​ ស្លាប់ ៤នាក់នៅក្នុងកាប៊ីន – CEN