ម៉ាឡេស៊ី​បានផ្តល់​សាច់ប្រាក់​ដល់​មនុស្ស ៧ លាន​នាក់​ – CEN