អភ័យឯកសិទ្ធិ​របស់​រា​ជនី​ចក្រភព​អង់គ្លេស ដែល​អ្នក​អាច​ពុំទាន់​ដឹង​ – CEN