ក្មេងប្រុសចិនម្នាក់ នោមដាក់ក្នុងជណ្តើរយន្ត មានអីជណ្តើរយន្តទុស្សេ ធ្វើឲ្យជាប់ខ្លួនក្នុងនោះ Video inside) – CEN