ជម្លោះនៅស៊ីរី ៖ ពូទីន បញ្ជាឲ្យមានការផ្អាកបាញ់គ្នារយៈពេល ៥ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីជម្លៀសជនស៊ីវិលចេញ – CEN