ប្រើ​ឈ្លើង​ដើម្បី​សម្រក​ទម្ងន់ ស្មាន​ពុំ​ដល់​ថា​ទម្ងន់​ក៏​ស្រក​ហើយ​ចំណង់​ផ្លូវភេទ​ក៏​កើន​ខ្លាំង​ជាង​មុន​ទោះបី​អស់​រដូវ​ទៅហើយ​ – CEN