ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ យាយណៃ ទំហំជាង៦០០ ហិកតាត្រូវបានស្តារឡើងវិញ សម្រាប់បម្រើឱ្យការស្រោចស្រព – CEN