លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ​អះអាងថា ការបោះឆ្នោត​សាកល ត្រូវ​ដើរ​តាមច្បាប់​ – CEN