លោក Duterte ៖ ខ្ញុំ​មាន​ភរិយា​២​នាក់ ខ្ញុំ​គួរ​ត្រូវបាន​ឡើង​ប្រាក់ខែ​ – CEN