ការកែច្នៃ​សំរាម​ប្លា​ស្ទិច ទៅ​ជា​កៅស៊ូ AC ធ្វើ​ផ្លូវ របស់​ក្រុមនិស្សិត ECO PLASTIC ជា​គំនិ​តថ្នៃ​ប្រឌិ​តដែល ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​កំពុង​ចាប់អារម្មណ៍​ – CEN