យានដ្ឋាន​ដែល​គ្មាន​ច្បាប់​គឺ​ត្រូវ​បិទ​តាមច្បាប់​កំណត់ ហើយ​ការត្រួតពិនិត្យ​យានយន្ត​ដឹកទំនិញ​ត្រូវ​រឹតបន្តឹង​ – CEN