ពង្រឹង​ការងារ​បក្ស​ភូមិ​អូរ​កំបុត នា​ចុង​ខាងក្រោម​បំផុត​តំបន់​ទំនាប​បឹង​ទន្លេសាប​ – CEN