ស្រួយស្រឹប ខាំឮសូរឲ្យក្រិប! ក្រិប! ហើយឡើងទំនងនៀក!! (មានរូប ១២សន្លឹក Video inside) – CEN