រឿង “​ក្រមុំចាស់​ប៉ះ​ក្មេងស្ទាវ​” រំពឹងថា មាន​អ្នកគាំទ្រ​ច្រើន – CEN