យុវជន​បញ្ចេញ​សមត្ថភាព​ប្រកួត​និយាយ​ជា​សាធារណៈ លើ​ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​គ្រឿង​ស្រវឹង – CEN