ផ្អាកបន្ទាន់ការប្រមូលអនុផលព្រៃឈើ នៅគម្រោងវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ – CEN