រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន​ជំរុញ​ឱ្យ KOICA សិក្សា​លើ​ចំណុច​សំខាន់​៣ ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ការបំពុល និង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ – CEN