រក​ភាពត្រឹមត្រូវ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​សង្ស័យថា គីឡូ​អគ្គិសនី ឬ​ថ្លៃ​អគ្គិសនី​ឡើង​ច្រើន​ខុស​ប្រក្រតី​ – CEN