ម្ចាស់​ស្ថានីយ៍​ប្រេងឥន្ធនៈ​ចំនួន​៤ ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប ធ្វើ​កិច្ចសន្យា​ទទួលស្គាល់​ជា​លើក​ទី​១ ដោយសារ​លក់​មិន​គ្រប់​ចំណុះ – CEN