ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​អាវុធ របស់​ប្រទេស​អូទ្រីស​ស្នើសុំ​ការគាំទ្រ​ពី​កម្ពុជា​ដើម្បី​បង្កើន​ទីផ្សារ​ – CEN