ស្នើ​ឲ្យ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ បង្កើន​សកម្មភាព​របស់ខ្លួន ដើម្បី​បង្កើន​ជំនឿ​ទុកចិត្ត​ពី​មហាជន – CEN