ឈ្លោះប្រកែក​ជា​មួយ​ប្តី​បន្តិចបន្តួច ស្ត្រី​ម្នាក់ យក​សាំង​ចាក់​ដុត​សម្លាប់​ខ្លួនឯង​ – CEN